Vyzývame politikov a političky na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, aby mohli v našej krajine žiť bez strachu a nenávisti.

Žiadame prijatie zákona o životnom partnerstve vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom.

Zabezpečenie dôstojnej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov.

Vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takého výroky v parlamente.

Žiadame konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti org. činn. v trest. konaní pri stíhaní trest. činov nenávisti a predchádzaní takýmto trest. činom.

Žiadame systematickú podporu vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku).

Roky sme upozorňovali, že LGBTI+ ľudia sa na Slovensku necítia bezpečne a akceptovane. Denne čelíme predsudkom, nenávisti a snahám o úplné vymazanie z verejného života. Naše volania po ochrane a zrovnoprávnení sú prehliadané. Po teroristickom útoku pred Teplárňou a chladnokrvnej vražde dvoch mladých ľudí, Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, sa cítime v ešte väčšom ohrození a v neistote. Najdôležitejšie, čo dnes môže každý a každá z nás urobiť, je využiť svoj hlas na podporu spravodlivosti a ochrany pre všetkých.

ako pomôcť?

Jednotlivci
Organizácie
Nové

Podporte vznik nového
komunitného centra

Vytvorme spolu bezpečné miesto pre LGBTI+ ľudí v novom komunitnom centre v Bratislave.
Jednotlivci
Organizácie

Podporte výzvu
vašim podpisom

Vyzvime vládu a parlament aby zaistili bezpečnosť LGBTI+ ľudí na Slovensku.
Jednotlivci
Organizácie

Podporte výzvu
finančným darom

S vašou podporou uskutočníme aktivity aby LGBTI+ ľudia a ich rodiny boli na Slovensku prijatí.
Organizácie

Ako môžu pomôcť zamestnávatelia?

Prihláste sa k odporúčaniam pre zamestnávateľov a získajte pre svoju organizáciu nálepku pre označenie bezpečného miesta pre LGBTI+ ľudí.
Organizácie

Ako vytvoriť bezpečné školy?

Prihláste sa k odporúčaniam pre školy a získajte pre svoju školu nálepku pre označenie bezpečného miesta pre LGBTI+ ľudí.
Organizácie

Ako môžu pomôcť prevádzky?

Prihláste sa k odporúčaniam pre prevádzky a získajte pre svoju prevádzku nálepku pre označenie bezpečného miesta pre LGBTI+ ľudí.
Jednotlivci

Ako môžete pomôcť aj vy osobne?

Aj jednotlivci môžu prispieť k bezpečnej krajine pre LGBTI+ ľudí, ich deti a rodiny
Jednotlivci
Organizácie

Ako sa zapojím do iniciatívy Sme bezpečné miesto?

Získajte našu nálepku a pomôžte vytvárať bezpečne miesta pre LGBTI+ ľudí na celom Slovensku.

výzva vláde

Vytvorenie pocitu bezpečia LGBTI+ ľudí v našej krajine:

LGBTI+ ľudia ako rovnoprávna súčasť slovenskej spoločnosti:

Politici a političky majú, bez ohľadu na svoju politickú ideológiu a stranícku príslušnosť, zodpovednosť voči všetkým občanom a občiankam a požadujeme, aby bezpodmienečne odmietali šírenie nenávisti voči akejkoľvek skupine z nich.

Podnecovanie k nenávisti voči LGBTI+ ľuďom zo strany štátnych a verejných činiteľov musí byť rovnako neprípustné ako v prípade iných skupín obyvateľstva. Výroková imunita poslancov NR SR nesmie byť zneužívaná na šírenie výrokov, ktoré by za iných okolností boli trestne stíhané. Keď verejní činitelia používajú nenávistnú rétoriku a prijímajú zákony alebo verejné politiky proti istej skupine obyvateľstva, signalizuje to ostatným, že aj oni sa môžu beztrestne zapájať do nenávistných činov proti jej členom a členkám.

Požadujeme prijatie Etického kódexu poslanca NR SR, ktorý by zaviedol okrem iných aj disciplinárnu zodpovednosť za výroky podnecujúce nenávisť na základe rasy, národnosti, etnicity, náboženstva a pod. vrátane sexuálnej orientácie a rodovej identity. (Od novely zákona o rokovacom poriadku z júla 2016 sú poslanci povinní dodržiavať etický kódex poslanca, ktorý však dosiaľ neprijali.)

Náš trestný zákon nepristupuje k nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity rovnako vážne ako k nenávisti na základe náboženstva, rasy, národnosti a pod. Nenávisť na základe sexuálnej orientácie je už zmienená vo väčšine predmetných skutkových podstát, ale nenávisť na základe rodovej identity sa vôbec nezmieňuje, hoci práve transrodoví ľudia zažívajú najviac násilia.

 

Požadujeme:

 • doplnenie sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v paragrafe 423 a rodovej identity v paragrafoch 140 a 424 trestného zákona,
 • posilniť špecializáciu, personálne kapacity a zabezpečiť technické vybavenie orgánov činných v trestnom konaní zameraných na boj s extrémizmom, ktoré im umožní efektívne monitorovať, odhaľovať a objasňovať t. č. extrémizmu vrátane tých motivovaných nenávisťou k LGBTI+ ľuďom v online prostredí,
 • zlepšiť výmenu informácií medzi jednotlivými zložkami bezpečnostného systému SR tak, aby boli prípadné indikátory radikalizácie jednotlivcov v online prostredí identifikované včas a mohli byť prijaté voči nim adekvátne opatrenia,
 • zabezpečiť funkčný a efektívny systém monitorovania a odstraňovania protiprávneho extrémistického obsahu a obsahu podnecujúceho k nenávisti voči LGBTI+ ľuďom z internetu vrátane sociálnych sietí.
  (Úpravy trestného zákona sú od roku 2013 opakovane navrhované Ministerstvom spravodlivosti SR a je to tak aj v aktuálnom návrhu novely trestného zákona.)
Dezinformácie o LGBTI+ ľuďoch sú dnes druhou najčastejšou témou spomedzi všetkých dezinformácií na sociálnych sieťach a v online priestore. Napriek tomu sa v súčasných vládnych stratégiách pre danú oblasť vôbec nespomínajú.

Požadujeme: aby sa štátne orgány venovali aj vyvracaniu dezinformácií špecificky o LGBTI+ ľuďoch
 • aby na európskej úrovni presadzovali prijatie regulácií sociálnych sietí a online portálov tak,
 • aby efektívne odstraňovali nezákonný obsah,
 • aby sa rôznorodosť slovenskej spoločnosti aj s ohľadom na LGBTI+ ľudí odrazila v programovej skladbe a spravodajskej službe verejnoprávnych médií.
Školy a vzdelávacie inštitúcie musia byť bezpečnými miestami, kde všetky deti a mladí ľudia vrátane mladých LGBTI+ ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania.

Požadujeme:
 • aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI+ ľuďoch, a to aj v rámci komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy,
 • aby ministerstvo školstva prijalo konkrétne opatrenia na predchádzanie prípadom šikany vrátane tej, ktorá sa vyskytuje z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity obete, ako aj na riešenie tejto šikany,
 • prijatie postupov na predchádzanie prípadom extrémizmu a radikalizácie mládeže a na riešenie týchto prípadov.


(Opatrenia boli navrhnuté v roku 2014 ako súčasť Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv.)
V situácii, keď LGBTI+ ľudia nie sú prijatí spoločnosťou a odôvodnene nedôverujú inštitúciám, ktoré by im mali pomáhať v prípadoch diskriminácie alebo násilia, je nevyhnutné vybudovať a podporovať bezpečné miesta, kde by boli dostupné podporné služby, psychologické a právne poradenstvo a aktivity na budovanie komunity a začlenenie do slovenskej spoločnosti. Bratislava dnes ako jedna z mála európskych metropol nemá komunitné centrum pre LGBTI+ ľudí.

Požadujeme:
 • pomoc štátu a samosprávy pri vytvorení komunitného centra v Bratislave,
 • systematickú podporu zabezpečenia poradenských a podporných služieb pre LGBTI+ ľudí zo strany MVO na celom Slovensku.
(Vybudovanie komunitného centra je cieľom LGBTI+ organizácií už dve desaťročia. Podporné služby pre komunitu boli závislé od európskych zdrojov a súčasná miera podpory nezaručuje ich trvalú udržateľnosť.)
Nižšia spoločenská akceptácia LGBTI+ ľudí na Slovensku ako vo väčšine európskych krajín je spôsobená aj tým, že samotný štát ich nepovažuje za rovnoprávnych občanov a občianky. Definičným znakom sexuálnej orientácie je to, s kým si ľudia vytvárajú partnerské vzťahy. A práve partnerstvá a rodiny párov rovnakého pohlavia Slovensko ako jedna z posledných krajín EÚ neuznáva. Rodová identita určuje, kým som, s ktorým rodom sa bytostne stotožňujem, a na Slovensku od nej závisí aj meno a priezvisko osoby. Napriek tomu, že právo na uznanie rodovej identity transrodových ľudí a proces tranzície sú na Slovensku už po desaťročia realitou, v súčasnosti neexistuje právna regulácia, ktorá by transrodovým ľuďom tento proces garantovala. Podobná situácia je v rámci EÚ už len v Maďarsku.

Vyzývame na prijatie:
 • zákonov, ktoré uznajú existenciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín minimálne formou životného partnerstva vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom, (Požiadavka na prijatie registrovaných partnerstiev zaznela už na historicky prvej tlačovej konferencii hnutia Ganymedes v roku 1993. Napriek množstvu pokusov nebola dodnes naplnená.)
 • odborného usmernenia a štandardných liečebných postupov ministerstvom zdravotníctva, ktoré určia podmienky právnej zmeny pohlavia (tranzície) a postupy zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí bez podmienky nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov tak, ako boli navrhnuté konsenzom odborných lekárskych spoločností počas posledných troch rokov. Zároveň žiadame uviesť do praxe 11. revíziu medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá už transrodový status nepovažuje za chorobu. (Posledná právna regulácia procesu tranzície bola z roku 1981 a podľa právnej analýzy verejnej ochrankyne práv je od januára 1995 neplatná.)