10 odporúčaní ako môžu školy vytvoriť bezpečný priestor pre LGBTI+ deti, mladých a ich blízkych

Tieto odporúčania sú určené pre školy a výchovné zariadenia

LGBTI+ žiaci a žiačky sú štatisticky na každej škole na Slovensku. Škola by mala byť pre nich, tak ako pre všetky deti, bezpečným miestom. Miestom, v ktorom vedia otvorene hovoriť o svojej identite či o identite svojich blízkych, miestom, v ktorom vedia, že akákoľvek nenávisť či diskriminácia bude riešená, miestom, v ktorom cítia, že tam naplno patria a nie sú neviditeľní. Ak sa LGBTI+ žiaci a žiačky v škole necítia bezpečne, priamo to zhoršuje ich dochádzku, prospech aj duševné zdravie.

 

Škola, ktorá je bezpečným miestom pre LGBTI+ ľudí nezaujíma žiadne politické stanovisko. Jednoducho koná v súlade so štátnym vzdelávacím programom a s etickým kódexom pedagogických zamestnancov, ktoré jasne od pedagogických zamestnancov a zamestnankýň vyžadujú, aby odmietali akékoľvek diskriminačné praktiky alebo správanie, ktoré by spôsobilo ujmu druhým a aby “rešpektovali rovnako všetkých žiakov, bez ohľadu na…sexuálnu orientáciu, pohlavie, rod”, a aby “dbali o dobro žiakov…a o ich duševné a fyzické zdravie”.

 

Zoradili sme preto nasledovné odporúčania od najjednoduchších po najkomplexnejšie na zavedenie na úrovni školy. Veríme, že pomôžu školám postupne zaviesť viac a viac opatrení aby sa u nich cítili bezpečne skutočne všetci žiaci, žiačky a ich blízki. Odporúčania nie sú kompletným návodom ako byť inkluzívnou a bezpečnou školou pre všetkých – majú slúžiť ako odrazový mostík pre školy, ktoré majú chuť sa posunúť ďalej vo vytváraní bezpečného miesta pre LGBTI+ ľudí. Školy, ktoré budú hľadať ďalšiu podporu a zdroje ich nájdu v odkaze na konci dokumentu.

Verejne vyjadrujeme postoj

Verejne deklarujeme, že sme bezpečným miestom v ktorom sú prijatí všetci, vrátane ľudí z majority aj z rôznych menšín, vrátane LGBTI+ ľudí a ich blízkych. Záväzok zverejníme na webstránke našej školy, aj vo fyzických priestoroch (vo forme textu, plagátov, násteniek, nálepiek “Bezpečné miesto”, …).

Prečo? Jasná komunikácia, že je bezpečné rozprávať o svojej identite pomáha LGBTI+ ľuďom žiť otvorene a v súlade so svojou identitou, čo zásadne prispieva k ich lepšiemu duševnému zdraviu, vedie k lepšej dochádzke a k lepším školským výsledkom. Zároveň to dáva jasný signál celej školskej komunite, že LGBTI+ ľudia tu sú vítaní a znižuje výskyt nenávistných prejavov, šikany či fyzických útokov.

Podporujeme vznik žiackych skupín

Ponúkame podporu žiakom a žiačkam, ktorí/é by chceli sami zakladať a viesť skupiny či kluby pre rovnoprávnosť a podporu LGBTI+ ľudí a ich blízkych.

Prečo? Akékoľvek aktivity iniciované priamo deťmi a mladými pre ich rovesníkov/rovesníčky môžu byť veľmi efektívne.

Poskytujeme adekvátnu psychologickú pomoc

Ponúkame adekvátnu psychologickú podporu LGBTI+ deťom, mladým a rodičom, ktorí hľadajú cesty ako svoje deti prijať a podporiť. Pomôcť môže školský podporný tím alebo aktívna spoluprácou s najbližšou poradňou, prípadne odborníkmi a odborníčkami, ktorí sa špecializujú na prácu s LGBTI+ mladými ľuďmi v poradniach ako inPoradňa a Prizma Košice.

Prečo? Na Slovensku nemajú LGBTI+ ľudia priznané rovnaké práva ako zvyšok spoločnosti a sú v omnoho väčšej miere terčom verejných aj osobných nenávistných prejavov a fyzických útokov. Veľakrát ich rodiny a blízki neprijmú keď spravia svoj coming out – povedia, že sú LGBTI+ človekom. Tieto skutočnosti vplývajú veľmi negatívne na ich duševné zdravie, čo ďalej vplýva na ich dochádzku, prospech a kvalitu života. Je v záujme školy im poskytnúť včasnú psychologickú podporu.

Naše školské dokumenty chránia LGBTI+ ľudí

Náš školský poriadok a/alebo etický kódex konkrétne menuje ochranu a prijatie rôznych menšín, vrátane LGBTI+ ľudí a ich blízkych, a menuje konkrétne dôsledky, ktoré vyplývajú z jeho porušenia. Odvoláva sa na vyhlásenie “Bezpečné miesta” od Ligy za duševné zdravie. Neobsahuje prvky, ktoré podporujú nerovnosť, napríklad odlišné pravidlá v obliekaní či správaní pre chlapcov a dievčatá.

Prečo? Okrem jasného signálu školskej komunite ohľadom toho čo je akceptované a čo nie, konkrétne vymenovanie LGBTI+ ľudí v dokumentoch školy dáva učiteľom a učiteľkám možnosť sa na ne odvolať v prípade nenávistných prejavov zo strany žiakov, žiačok či ich rodinných príslušníkov, a tým ich posilňuje v tom, aby v týchto prípadoch zakročili.

LGBTI+ ľudia sú v našej škole reprezentovaní a rešpektovaní

V priestore školy (nástenky, knižnica, chodby) aj v rámci vyučovania (učebnice, prezentácie, pracovné listy) používame rozmanité príklady ľudí, vrátane rôznych menšín a vrátane LGBTI+ ľudí, dúhových rodín a párov rovnakého pohlavia. Používame inkluzívny jazyk, ktorý rešpektuje identitu každého a každej a neprezentuje heteronormativitu ako jedinú či preferovanú voľbu – nepredpokladáme automaticky, že žiak má otca a mamu, alebo že bude v budúcnosti mať manželku, alebo že sa mu páčia dievčatá. Ľudí v školskej komunite oslovujeme menom a zámenami, ktoré preferuje.

Prečo? Reprezentácia rôznych ľudí vo verejných priestoroch a v učebných materiáloch je základným nástrojom ako rozvíjať u detí a mladých pozitívny postoj k rozmanitosti ľudí. Ak niektoré skupiny ľudí z našej spoločnosti v týchto materiáloch chýbajú, nenávistné prejavy proti nim sa stupňujú, ich diskriminácia sa zvyšuje a ich duševné zdravie extrémne trpí. Rodová identita je základnou zložkou identity každého z nás a jej nerešpektovanie vedie k závažným duševným problémom.

Netolerujeme nenávisť a diskrimináciu

Máme nulovú toleranciu voči nenávistným či diskriminačným prejavom či praktikám, či akejkoľvek homonegatívnej, transnegatívnej či inej šikane a máme vypracované konkrétne postupy na ich prevenciu a riešenie: vzdelávanie detí, rodičov a pedagogického aj nepedagogického personálu, odporúčanie psychologickej intervencie pre žiakov a žiačky v riziku radikalizácie a jasné dôsledky, ktoré škola dodržiava. V prípade potreby sa odvolávame na náš školský poriadok / etický kódex alebo antidiskriminačný zákon. Naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci sú vyškolení, ako v týchto prípadoch postupovať.

Prečo? Nenávistné či diskriminačné prejavy, šikana a praktiky zásadne negatívne vplývajú na duševné zdravie LGBTI+ ľudí, čo môže viesť k depresiám, úzkostným poruchám, sebapoškodzovaniu, samovražedným myšlienkam alebo až k fyzickám útokom. Školy majú povinnosť vždy na takéto prejavy reagovať, ohradiť sa a vyvodiť vhodné následky. Bezpečný priestor na vzdelávanie bez prejavov spomenutých foriem násilia a nenávisti je tiež podstatným predpokladom k spokojnosti jednotlivcov/kýň, skupín, k zdravým vzťahom v kolektívoch, aj k lepším študijným výsledkom žiakov a žiačok, čo má zásadný vplyv na ich ďalší život.

Vyhýbame sa deleniu na chlapcov a dievčatá

Tam kde je to možné, umožňujeme žiakom a žiačkam voľbu skupiny, nedelíme ich na princípe chlapci-dievčatá, napríklad na telesnej výchove.

Prečo? Školský zákon nevyžaduje, aby mali chlapci a dievčatá oddelené hodiny telesnej, či oddelené hodiny vzťahovej a sexuálnej výchovy. Takéto delenie môže prispieť k vytvoreniu nebezpečného prostredia hlavne pre transrodové a nebinárne osoby a posilňuje to rodové stereotypy, ktoré škodia všetkým. Naopak, zmiešané kolektívy dovoľujú deťom byť k sebe navzájom vnímavejšími, posilňovať postoje solidarity a empatie či rešpektovať rozmanitosť, ktorá je všade okolo nich aj v priestore mimo školy.

Máme rodovo neutrálne toalety

Máme aspoň jedny toalety určené pre jednu osobu, ktoré sú prístupné každému bez ohľadu na ich rodovú identitu.

Prečo? Toalety bývajú najnebezpečnejšími miestami pre LGBTI+ deti a mladých – dochádza tam k najčastejším útokom a pocitom vylúčenia. Súkromné toalety, ktoré sú dostupné všetkým, sú kľúčové pre pocit bezpečia niektorých LGBTI+ ľudí, hlavne transrodových a nebinárnych ľudí, ale môžu pomôcť aj mnohým iným deťom, ktoré sa necítia pohodlne v spoločných toaletách.

Realizujeme anonymné prieskumy

Zaväzujeme sa cez anonymné prieskumy spoznať aké rôzne skupiny (vierovyznanie, etnická a národnostná príslušnosť, rodová a sexuálna identita, rodinná štruktúra) máme v škole reprezentované medzi našimi žiakmi a žiačkami. Zaväzujeme sa na pravidelnej báze monitorovať postoje školskej komunity voči témam práv, bezpečia a prijatia menšinových skupín, vrátane LGBTI+ ľudí, a monitorovať skúsenosti s prípadným porušovaním týchto práv.

Prečo? Škola by mala byť bezpečným miestom pre všetkých, no žiaci a žiačky, ktorí patria do menšín sa často bezpečne necítia. Kým sú neviditeľní a nevypočutí, škola nemá šancu túto skutočnosť zmeniť. Anonymné prieskumy nám umožňujú včas reagovať na nenávistné či nerešpektujúce postoje medzi našimi žiačkami a žiakmi, a tak mať väčšiu šancu ich našimi aktivitami zachytiť v zárodkoch. Škola, ktorá vníma rozmanité potreby všetkých a myslí na bezpečie všetkých detí, je skutočne inkluzívna.

Máme vypracovaný akčný plán

Zaväzujeme sa vypracovať akčný plán, ktorý reaguje na zistenia prieskumu z bodu 9 a podporuje bezpečie a prijatie všetkých ľudí, vrátane LGBTI+ ľudí, a zahŕňa preventívne aktivity pre deti a mladých, ich rodiny, pedagogických a nepedagogických zamestnancov proti šikane, radikalizácii a akejkoľvek inej forme násilia.

Prečo? Každá škola je iná a má inú východiskovú situáciu. No každá škola sa má kde posúvať vo svojej práci rozvíjať pozitívne postoje k rozmanitosti svojich žiakov a žiačok (jeden z hlavných cieľov štátneho vzdelávacieho programu), ako aj zabezpečiť, že sa všetky skupiny cítia prijaté a bezpečne.

Ďalšie zdroje a organizácie, ktoré vás vedia podporiť, knihy, aktivity na vyučovanie nájdete tu

Ak máte záujem vytvoriť vo vašej škole skutočne bezpečné miesto pre LGBTI+ ľudí a chcete sa zaviazať k splneniu desiatich odporúčaní do 6 mesiacov, urobíme čo najviac pre to, aby bol tento proces pre vás jednoduchší.

Rozumieme, že táto cesta nie je jednoduchá – najmä ak nie ste doma v terminológii a obávate sa, či to zvládnete. Preto sme pre vás pripravili balíček pomoci.